logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2 ดอ.(บห.)418/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.ดอ.
รายละเอียด
1.1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร 500 ต้น 2.1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 500 ต้น 3.1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 800 ต้น 4.1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร 600 ต้น 5.1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร 150 ท่อน 6.1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร 50 ท่อน 7.1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร 700 ท่อน 8.1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร 300 ท่อน 9.1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร 800 ท่อน 10.1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร 400 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,793,212.50 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
e-mail
Kanyarat.por@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 251 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์
045-361156
โทรสาร
045-361998
ผู้บันทึกข้อมูล
กัญญารัตน์ พรพรม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคา418.2562.pdf
2ราคากลางตารางปปช.22022562.pdf
3สเปคคอนกรีตรวม6สเปค.pdf
4ร่างขอบเขตของงาน(TOR)3ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น