รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2561
เรื่อง: ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2561)
รายละเอียด จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 31 รายการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 61,028,164.33 บาท
วันที่ประกาศ: 21/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 26/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: suntaree.han@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์:  053-241018 ต่อ 10326-28         โทรสาร: 053-266419
ผู้ทำการบันทึก: สุนทรี หาญยศ
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
11 ร่างประกาศ.pdf
22 ร่างเอกสาร.pdf
361017350359_1_2018291323433.PDF
461017350359_1_20182913224267.PDF
561017350359_1_20182913244535.PDF
661017350359_1_20182913251069.pdf
761017350359_1_201822093212219.pdf
861017350359_1_201829132333695.PDF
961017350359_1_201829132351410.PDF
1061017350359_1_201829132357791.PDF
1161017350359_1_201829132411180.PDF
1261017350359_1_201829132448865.PDF
1361017350359_1_201829132455712.PDF
1461017350359_1_201829133734399.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป