logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2561
เรื่อง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2561)
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 31 รายการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
61,028,164.33 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
suntaree.han@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10326-28
โทรสาร
053-266419
ผู้บันทึกข้อมูล
สุนทรี หาญยศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป