logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2 กส.(บห)010/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟจ.กส.
รายละเอียด
1.1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน100 2.1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน1,650 3.1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน400 4.1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน200 5.1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร จำนวน200 6.1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน180 7.1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน100 8.1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน300 9.1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน200
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,993,806.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
e-mail
prakong.sri@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 105/1 ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์
043815355
โทรสาร
043811316
ผู้บันทึกข้อมูล
ณัชนิดาภรณ์ ภูกิ่งเงิน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีตรวมเปคคอนกรีต.pdf
2ราคากลางราคากลาง.pdf
3ร่างขอบเขตงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2562 กฟจ.กส..pdf
4ร่างประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น