logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding41/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ประจำปี 2562
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ประจำปี 2562 (ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
521,346,397.18 บาท
วันที่ประกาศ
22/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
nichanan.bab@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262-713
โทรสาร
073-262-714
ผู้บันทึกข้อมูล
นิชนันท์ แนบนิ่มรัตน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11.ร่างประกาศเชิญชวน00TOR-S3ร่างประกาศเชิญชวน-จ้างเหมาแรงงาน.pdf
22.ร่างเอกสารประกวดราคา01TOR-S3ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา-จ้างเหมาแรงงาน.pdf
33.รายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า03TOR-S3เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าประจำปี2562-กฟต.3.pdf
44.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า04TOR-S3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น