logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(EB)-006/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิในสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะสมุยระบบ 115 kv จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
ฝั่งขนอม : สถานีไฟฟ้าขนอม (กฟภ.), Pumping Station (ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม บจก.EGCO), แนวสายเคเบิลใต้น้้า (เฉพาะส่วน Land Cable) ชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม - เกาะสมุย (วงจร 3) (ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม บจก.EGCO) ฝั่งเกาะสมุย : สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (กฟภ.) แนวสายเคเบิลใต้น้้า (เฉพาะส่วน Land Cable) ชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม - เกาะสมุย (วงจร 3)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
53,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
pichet.kea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5466
โทรสาร
02-590-5882
ผู้บันทึกข้อมูล
รัณธิดา พุทธสุภะ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น