logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2 กกค.(ยค.)ช-01/2562
เรื่อง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cap , รถแวนตรวจการและรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง หลังคาสูง
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
76,243,920.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กกค.ฉ.2
e-mail
boonchan.boo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์
045242434
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
บุญจันทร์ บุญเกษม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น