logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561
เรื่อง
การซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.เชียงราย (แม่ลาว,เวียงป่าเป้า) น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 3 จุดจัดส่ง ดังนี้ 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดจัดส่ง สามแยกปากทางแม่สรวย อ.แม่ลาวจำนวน 712 ต้น 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จุดจัดส่ง คลังพัสดุหัวดอย กฟจ.เชียงราย จำนวน 321 ต้น 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จุดจัดส่ง บ้านบวกขอน อ.เวียงป่าเป้า(กม74) จำนวน 142 ต้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,878,811.98 บาท
วันที่ประกาศ
30/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
phennapa.boo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 73 ถนนราชเดชดำรง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์
053711399
โทรสาร
053744284
ผู้บันทึกข้อมูล
นพภัสสร บุญวงค์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป