logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,552,746.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
sawangchit.jai@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0 5326 6419
โทรสาร
0 5326 6419
ผู้บันทึกข้อมูล
สว่างจิตต์ ใจมณี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลาง102 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid07-62-หลังอนุมัติ.pdf
2เอกสารประกวดราคา62087379961_25620905105340_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น