logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(R)-066/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา) - ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ) จ.อุดรธานี
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
70,474,520.23 บาท
วันที่ประกาศ
28/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
นวพล คล่องคดีรัฐ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ครั้งที่ 1TOR-066-62.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น