logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561
เรื่อง
จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
94,452,110.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
banyawat.khe@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ชั้น 4
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
บัญญวัต เข็มทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561.pdf
2ราคากลางกฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561_smart meter 3 รายการ.pdf
3สเปคกฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น