logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กบญ.001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,203 ต้น และ เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4,919 ต้น โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด
1.เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,203 ต้น 2.เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4,919 ต้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
44,326,023.30 บาท
วันที่ประกาศ
23/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10328
โทรสาร
075-378441
ผู้บันทึกข้อมูล
รัชนี นินทรกิจ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11.ตารางราคากลาง1.ตารางราคากลาง PEA(S2)กบญ.001-62.pdf
22.ร่างเอกสารประกาศฯ2.ร่างเอกสารประกาศฯ.PDF
33.ร่างเอกสารประกวดฯ3.ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.PDF
44.1สเปคเสาคอร.12 เมตร1.Spec pole 8 9 12 14 16 18.pdf
54.2 สเปคเสา คอร 12.20 เมตร2.สเปค เสา คอร 12.20 เมตร.PDF
66.กำหนดส่งมอบ6.กำหนดส่งมอบ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น