logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-002-2562 (เลขที่โครงการ e-GP : 62027155904)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,936,039.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้าบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
e-mail
pur.pea-c1-act@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 46 หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
โทรสาร
035-323-868
ผู้บันทึกข้อมูล
พิมพ์ชญา เลิศลิ้มชลาลัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ กบญ.ก.1(B)-M-002-2562ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ กบญ.ก.1(B)-M-002-2562.pdf
2ร่างประกาศเชิญชวน กบญ.ก.1(B)-M-002-2562ร่างประกาศเชิญชวน กบญ.ก.1(B)-M-002-2562.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคา กบญ.ก.1(B)-M-002-2562ร่างเอกสารประกวดราคา กบญ.ก.1(B)-M-002-2562.pdf
4เงื่อนไขเพิ่มเติม + สเปค กบญ.ก.1(B)-M-002-2562เงื่อนไขเพิ่มเติม + สเปค กบญ.ก.1(B)-M-002-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น