logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(N)-001AB/2562
เรื่อง
จ้างเหมา Turn key งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน 22 เควี ในพื้นที่ กฟน.1 (Lot A) , กฟก.3 และ กฟต.1 (Lot B)
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
94,807,873.23 บาท
วันที่ประกาศ
20/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ครั้งที่ 1TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น