logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)056D/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน โครงการ คพจ. รายการ สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม.
รายละเอียด
สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม. รหัสพัสดุ 1020070004 ใช้งาน ชลบุรี จำนวน 50,000 เมตร พัทยา 50,000 เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,350,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น