logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
N2.EB.(จซ.)-09/2562
เรื่อง
จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 5,000 อัน
รายละเอียด
จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 5,000 อัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,206,450.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง
e-mail
paveena.tha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 350/9 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
055-320075
โทรสาร
055-320196
ผู้บันทึกข้อมูล
ปวีณา ธนาสวัสดิ์โยธิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป