รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ฉ.3 นร.(คพ.)EBD001/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 1,050 ต้น เสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 200 ต้น เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 300 ต้น เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 550 ต้น เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 500 ต้น สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 650 แผ่น คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 400 ท่อน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00เมตร จำนวน 200 ท่อน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 300 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 14,633,534.00 บาท
วันที่ประกาศ: 11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: การไฟฟ้าส่สนภูมิภาคอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์
อีเมล์แอดเดรส: kanokpan.pan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง เลขที่ 9 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 3110
 โทรศัพท์:  044-631100         โทรสาร: 044-632000
ผู้ทำการบันทึก: กนกพรรณ ศิริวัฒน์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
10.1ร่างงานขอบเขตของงาน (TOR) นร.pdf
20.2ความต้องการคอนกรีต นร..pdf
30.3ใบยื่นผลิตภัณฑ์คอนกรีต นร.pdf
40.4ใบแทรก นร.pdf
50.5เสา 8 9 12 14 16 18 ประกาศ 1 (นร).pdf
60.6เสา คอร. 12.20, 14.30 ประกาศ นร.pdf
70.7แผ่นสมอบก คสล. ประกาศ นร.pdf
80.8คอน คอร.สปัน 0.10x0.10x1.50, 2.50, 3.20 ,0.12x0.12x3.00 ประกาศ นร.pdf
90.9 คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.0,2.50.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น