logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 นร.(คพ.)EBD001/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด
เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 1,050 ต้น เสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 200 ต้น เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 300 ต้น เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 550 ต้น เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 500 ต้น สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 650 แผ่น คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 400 ท่อน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00เมตร จำนวน 200 ท่อน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 300 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,633,534.00 บาท
วันที่ประกาศ
11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่สนภูมิภาคอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์
e-mail
kanokpan.pan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง เลขที่ 9 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 3110
โทรศัพท์
044-631100
โทรสาร
044-632000
ผู้บันทึกข้อมูล
กนกพรรณ ศิริวัฒน์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น