logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3กบญ.(จซ.)EB14/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี 2561
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,516,768.79 บาท
วันที่ประกาศ
25/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
e-mail
chotiga.won@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์
036-413142
โทรสาร
036-413032
ผู้บันทึกข้อมูล
อริสรา รุ่งดี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคา น.3กบญ.(จซ.)EB14/2561วิจารณ์ TOR ครั้งที่ 2.zip
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป