logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-027/2562
เรื่อง
จัดจ้าง จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน Load Break Switch 2,000 A ระบบ 115 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
23,366,814.97 บาท
วันที่ประกาศ
23/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR PEA-M(F)-027.2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น