logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
SMC-DES-I-03/2018
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่อง PC พร้อมติดตั้ง Windows 10 ทดแทนการใช้งาน Windows XP ในระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.2
รายละเอียด
จัดซื้อ PC จำนวน 77 ชุด พร้อมส่งมอบที่การไฟฟ้าเขตจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ จ.ลำพูน 2.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก 3.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 4.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 5.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 6.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 7.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,536,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
apirada.the@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
02-5909505
โทรสาร
02-5909174
ผู้บันทึกข้อมูล
อภิรดา ธีรลีกุล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ข้อกำหนดทั่วไปข้อกำหนดทั่วไป_pc.pdf
2คุณลักษณะเฉพาะสเปค_pc.pdf
3ร่างประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น