รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: SMC-DES-I-03/2018
เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเครื่อง PC พร้อมติดตั้ง Windows 10 ทดแทนการใช้งาน Windows XP ในระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.2
รายละเอียด จัดซื้อ PC จำนวน 77 ชุด พร้อมส่งมอบที่การไฟฟ้าเขตจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ จ.ลำพูน 2.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก 3.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 4.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 5.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 6.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 7.ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 4,536,800.00 บาท
วันที่ประกาศ: 10/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 20/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: apirada.the@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์:  02-5909505         โทรสาร: 02-5909174
ผู้ทำการบันทึก: อภิรดา ธีรลีกุล
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ข้อกำหนดทั่วไปข้อกำหนดทั่วไป_pc.pdf
2คุณลักษณะเฉพาะสเปค_pc.pdf
3ร่างประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น