logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 สคว.(คพ.)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,909,279.50 บาท
วันที่ประกาศ
14/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว
e-mail
tanakorn.nak@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
111 หมู่ 9 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์
044411128ต่อ14530
โทรสาร
044290693
ผู้บันทึกข้อมูล
ธนกรณ์ นาคสระเกษ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น