logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-SCSP.R-KMA/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาม คกท.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
28,381,857.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กจส.
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-5905835
โทรสาร
02-5905855
ผู้บันทึกข้อมูล
ทรัพย์พร สัจจมาศ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1KMA_พิจารณ์.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น