logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-DDIP-DDC-1/2019
เรื่อง
งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งกาารจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,221,940,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ศสฟ., สนง.คปศ. ด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
e-mail
ddip_ddc@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สนง.คปศ.ด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟภ. สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
02-590-9501
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ฮ.ปกาศิต จันทสาโร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1Doc1_G1.pdf
2Doc2_G1.pdf
3Doc3_G1.pdf
4Doc4_G1.pdf
5annoudoc_S50610000035_61087094883.html
6doc_S50610000035_61087094883.html
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น