logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จก.8/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ส่วนที่เหลือ)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการลูกค้า อาคารสำนักงาน อาคารอบรมสัมมนา ป้อมยาม อาคาร Ring Main Unit อาคารแยกขยะ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087575089)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
228,507,595.00 บาท
วันที่ประกาศ
18/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
cwc@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2009-6104
โทรสาร
0-2009-6108
ผู้บันทึกข้อมูล
ศาสตรา สวันตรัจฉ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคากฟจ.ภูเก็ต(ส่วนเหลือ) - e-Gp ร่างเอกสารประกวดราคา.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น