logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3 กบญ.(จซ.)1093/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบประมาณปี 2562 (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบประมาณปี 2562 (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,474,903.50 บาท
วันที่ประกาศ
05/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยนาท
e-mail
usa.apo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
345/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์
056-412-493-4
โทรสาร
056-413-024
ผู้บันทึกข้อมูล
ณภาภัช ศรีหมากสุข

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาร่างฯเอกสารประกวดราคาฯ 62.pdf
2ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนฯร่างประกาศเชิญชวนฯ.pdf
3ตาราง ป.ป.ช. คอนกรีตตาราง ป.ป.ช. คอนกรีต.pdf
4ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ร่างขอบเขตของงาน TOR.pdf
5สเปคพัสดุสเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีต.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น