logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(EB)-009/2561
เรื่อง
จ้างปรับปรุงระบบควบคุม Pumping Station ของสายเคเบิลใต้น้ำชนิดใช้น้ำมันเป็นฉนวนระบบ 115 kV (วงจร 1) ช่วงขนอม-เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 1) ฝั่งอำเภอขนอม (ภายในโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชน) และ ฝั่งอำเภอเกาะสมุย (ภายในไฟฟ้าสถานีเกาะสมุย 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
27,022,935.60 บาท
วันที่ประกาศ
20/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
psmdv2@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 3 ชั้น 2 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905465
โทรสาร
025905882
ผู้บันทึกข้อมูล
รัณธิดา พุทธสุภะ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน.pdf
2เอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3ประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4ตารางราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น