logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ด)-003-2561
เรื่อง
จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์
รายละเอียด
จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
42,457,600.00 บาท
วันที่ประกาศ
17/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
sujeemanas.pin@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5314
โทรสาร
0-2590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
ศุจีมนัส ปิ่นทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1PEA TOR กฟภ.กจน.ป(ด)-003-2561 .pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น