logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กบญ.009/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
28,245,860.00 บาท
วันที่ประกาศ
24/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์
0-7537-8430-7 ต่อ 10326, 10328
โทรสาร
0-7537-8441
ผู้บันทึกข้อมูล
ลภัสรดา แก้วเจริญ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเปค RCBL-038_2560 PEA(S2)กบญ.009_2562สเปค RCBL-038_2560 PEA(S2)กบญ.009_2562.PDF
2สเปค R-828_2544 PEA(S2)กบญ.009_2562สเปค R-828_2544 PEA(S2)กบญ.009_2562.PDF
3ตารางราคากลาง PEA(S2)กบญ.009_2562ตารางราคากลาง PEA(S2)กบญ.009_2562.pdf
4ร่างประกาศเชิญชวน PEA(S2)กบญ.009-2562ร่างประกาศเชิญชวน PEA(S2)กบญ.009-2562.pdf
5ร่างเอกสารประกวดราคา PEA(S)กบญ.009-2562ร่างเอกสารประกวดราคา PEA(S)กบญ.009-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น