logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ม)-002-2562
เรื่อง
จัดซื้อมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
127,277,436.25 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กจน.
e-mail
sujeemanas.pin@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดหาในประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์
02-5905314
โทรสาร
02-5905307
ผู้บันทึกข้อมูล
สาวิตรี พันธุ์ไพโรจน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR กฟภ.กจน.ป(ม)-002-2562.pdf
2ราคากลาง กฟภ.กจน.ป(ม)-002-2562ราคากลาง กฟภ.กจน.ป(ม)-002-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น