logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding024/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) จำนวน 7,700 เมตร พร้อมชุดต่อปลายสายและอุปกรณ์ประกอบ
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) จำนวน 7,700 เมตร พร้อมชุดต่อปลายสายและอุปกรณ์ประกอบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
21,991,014.50 บาท
วันที่ประกาศ
08/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
parinya.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262713
โทรสาร
073-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
ปริญญา ชัมพูชนะ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น