logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3กบญ.(จซ.) ข2/2562
เรื่อง
จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293
รายละเอียด
จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,988,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
11/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
14/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
e-mail
Chotiga.won@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์
036-413142
โทรสาร
036-413032
ผู้บันทึกข้อมูล
โชติกา วงษ์ตา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานขอบเขตของงานTOR.pdf
2ราคากลางราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น