logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(EB)-004/2562
เรื่อง
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหายสำหรับสายเคเบิลใต้น้ำชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม – เกาะสมุย (วงจร 3) จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด
ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง, ค่าติดตั้ง ทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับสายเคเบิลใต้น้ำชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 3) จำนวน 6 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,124,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กบร.
e-mail
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
025905465
โทรสาร
025905882
ผู้บันทึกข้อมูล
รัณธิดา พุทธสุภะ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1SpecificationSpec.pdf
2ราคากลางตารางราคากลาง.pdf
3ประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน (มิ.ย.).pdf
4เอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา (มิ.ย.).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น