logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)052D/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 22 เควี 3 เฟส จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด
๑. หม้อแปลง๓๑๕ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๑๐ จำนวน ๓ เครื่อง ๒. หม้อแปลง๓๑๕ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร ๑๐๕๐๐๑๐๐๕๗ จำนวน ๒ เครื่อง ๓. หม้อแปลง๔๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร ๑๐๕๐๐๑๐๐๕๘ จำนวน ๑ เครื่อง ๔. หม้อแปลง๕๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร ๑๐๕๐๐๑๐๐๕๙ จำนวน ๑ เครื่อง ๕. หม้อแปลง๖๓๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๖. หม้อแปลง๘๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง ๗. หม้อแปลง๑๐๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง ๘. หม้อแปลง๑๐๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร๑๐๕๐๐๑๐๐๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง ๙. หม้อแปลง๑๒๕๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. หม้อแปลง๑๕๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑. หม้อแปลง๑๕๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร๑๐๕๐๐๑๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒. หม้อแปลง๒๐๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๕๐๐๑๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๓. หม้อแปลง๒๐๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร๑๐๕๐๐๑๐๐๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,606,866.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น