logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)02-2562
เรื่อง
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 ในพื้นที่ กฟส.อ.จุน และ กฟส.อ.เชียงคำ
รายละเอียด
1. เสา 14.30 ม. กฟส.อ.จุน (1.สุสานบ้านห้วยยางขาม 474 ต้น,2.แพ้นปูนศูนย์กลางบริการบ้านจุนรัชดา 300 ต้น, 3.ตู้ยามตำรวจบ้างค้างหงส์ ต.จุน 100 ต้น, 4.หน้า อบต.พระธาตุขิงแกง 186 ต้น, 5.ไซโลบริษัทไพทรฑ์ อ.ปง 150 ต้น) จำนวน 1,120 ต้น 2. เสา 14.30 ม. กฟส.อ.เชียงคำ (1.หน้าโรงเรียนบ้านน้ำแวน 200 ต้น, 2.สนามบินค่ายร.17พัน4 = 248 ต้น) จำนวน 448 ต้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,922,693.80 บาท
วันที่ประกาศ
28/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
sarawut.kon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0869200926
โทรสาร
053246810
ผู้บันทึกข้อมูล
สราวุธ ก้องไตรภพ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศเชิญชวนประกาศเชิญชวน.pdf
2ประกาศเชิญชวน(รายละเอียด)ประกาศเชิญชวน(รายละเอียด).pdf
3เงื่อนไขแนบเอกสารแนบ.pdf
4ราคากลางราคากลางปปช.pdf
5สเปคเสา 14.30 ม.2.เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น