logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PAT.DCS.IEEC.1/2019
เรื่อง
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์สื่อสาร Cellular เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์สื่อสาร Cellular เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในเขตพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 190 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,354,160.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอุปกรณ์ควบคุม
e-mail
PAT.DIV@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ควบคุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5547
โทรสาร
02-590-5886
ผู้บันทึกข้อมูล
จักรพันธ์ ตั้งคติธรรม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR_PAT.DCS.IEEC.1-2019.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น