logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ)073D/2562
เรื่อง
ซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มเคเบิ้ลอากาศ 1 รายการ
รายละเอียด
รายการสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 1x50 ต.มม. 22 เควี จำนวน 50,000 เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,082,500.00 บาท
วันที่ประกาศ
08/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
14/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น