logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ส)-004.2-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
148,912,809.50 บาท
วันที่ประกาศ
02/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
pimonwan.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
พิมลวรรณ เฉลิมฤทธิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กฟภ.กจน.ป(ส)-004.2-2561 (แก้ไข).pdf
2ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง ล่อฟ้า 004.2-2561.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์02092562_0(1).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น