logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-29/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่งเคเบิลใต้ดิน 115 เควี และระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี (พัทยา Lot 9)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่งเคเบิลใต้ดิน 115 เควี และระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี (พัทยา Lot 9)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
443,464,710.00 บาท
วันที่ประกาศ
23/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น1 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5825
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
วราลี โสมสัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เล่ม TORTOR.pdf
2ที่มาราคากลางที่มาราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น