logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
์N2.EB.(จซ.)-08-2562
เรื่อง
จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก
รายละเอียด
ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,429,460.00 บาท
วันที่ประกาศ
29/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้ัอและจัดจ้าง
e-mail
aroun.mak@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัด พิษณุโลก 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055-320075
โทรสาร
055-320196
ผู้บันทึกข้อมูล
อารุณ นาคะเสโน
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น