logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM1-TDDP1-25/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าสินสาคร และ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 1
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 จังหวัดชลบุรี สถานีไฟฟ้าสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 1 จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
227,198,974.30 บาท
วันที่ประกาศ
09/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5835
โทรสาร
02-590-5855
ผู้บันทึกข้อมูล
พิทักษ์พงษ์ กันไชยคำ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162097071310_25621009102911_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น