logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
SMC-DES-I-01/2018
เรื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall และ Switch Layer 2 ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.1
รายละเอียด
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) จำนวน 12 ชุด 2.ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำนวน 6 ชุด 3.อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch (Switch Layer 2) จำนวน 12 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
23,433,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
e-mail
apirada.the@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
02-5909505
โทรสาร
02-5909174
ผู้บันทึกข้อมูล
อภิรดา ธีรลีกุล
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น