รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: SMC-DES-I-01/2018
เรื่อง: จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall และ Switch Layer 2 ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.1
รายละเอียด จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) จำนวน 12 ชุด 2.ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำนวน 6 ชุด 3.อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch (Switch Layer 2) จำนวน 12 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 23,433,000.00 บาท
วันที่ประกาศ: 30/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 04/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
อีเมล์แอดเดรส: apirada.the@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์:  02-5909505         โทรสาร: 02-5909174
ผู้ทำการบันทึก: อภิรดา ธีรลีกุล
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1คุณลักษณะเฉพาะ.pdf
2ข้อกำหนดทั่วไป.pdf
3ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น