logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.012/2562
เรื่อง
ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ งบโครงการ คพพ.2 และคพจ.1
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ งบโครงการ คพพ.2 และคพจ.1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,223,398.98 บาท
วันที่ประกาศ
29/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผจซ.กบญ.ก.3
e-mail
itsaraporn.pan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-28
โทรสาร
034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
อิศราภรณ์ ปานม่วง
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น