logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 นม.(คพ.) EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ กฟจ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ 1.เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 600 ต้น 2.เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 200 ต้น 3.เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 550 ต้น 4.เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 700 ต้น 5.เสาตอม่อ คอร. 0.41x0.41x5.50 เมตร จำนวน 200 ต้น 6.สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 1,700 แผ่น 7.คอน คอร. ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 300 ท่อน 9.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 600 ท่อน 10.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,600,940.00 บาท
วันที่ประกาศ
19/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
e-mail
chaiwat.jul@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
0-4421-4330ต่อ10937
โทรสาร
0-4421-4330
ผู้บันทึกข้อมูล
ศิวพร กาญจนะ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น