logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2561
เรื่อง
ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ
รายละเอียด
1 1010000100 เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. อัน 970 2 1010010003 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. อัน 1,360 3 1010100000 ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 กก. 300 4 1010100002 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 เมตร 43,000 5 1010100004 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 เมตร 36,500 6 1010100006 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 เมตร 54,200 7 1010210000 ก้านสมอบก ห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye) ชุด 100 8 1010210003 ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. ชุด 10 9 1010210203 สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม. ชุด 1,600 10 1010210300 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา อัน 100 11 1010210304 กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. อัน 15,000 12 1010220002 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ชุด 900 13 1010220123 ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม. ชุด 2,900 14 1010230000 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ชุด 10,000 15 1010230001 ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ชุด 7,000 16 1010230003 แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. ชุด 600 17 1010230201 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต ชุด 72,700 18 1010230203 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ชุด 500 19 1080040001 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 ท่อน 900
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,717,168.80 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
wipawan.upp@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-242434 ต่อ 10326-7
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
วิภาวัลย์ อุปวรรณ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างTOR08.25613.TOR งานซื้อ08.61.pdf
2ราคากลาง08.2561ประกาศราคากลางตาม ปปช08.2561.pdf
3สเปค08.2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น