รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2561
เรื่อง: ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ
รายละเอียด 1 1010000100 เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. อัน 970 2 1010010003 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. อัน 1,360 3 1010100000 ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 กก. 300 4 1010100002 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 เมตร 43,000 5 1010100004 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 เมตร 36,500 6 1010100006 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 เมตร 54,200 7 1010210000 ก้านสมอบก ห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye) ชุด 100 8 1010210003 ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. ชุด 10 9 1010210203 สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม. ชุด 1,600 10 1010210300 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา อัน 100 11 1010210304 กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. อัน 15,000 12 1010220002 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ชุด 900 13 1010220123 ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม. ชุด 2,900 14 1010230000 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ชุด 10,000 15 1010230001 ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ชุด 7,000 16 1010230003 แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. ชุด 600 17 1010230201 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต ชุด 72,700 18 1010230203 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ชุด 500 19 1080040001 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 ท่อน 900
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 20,717,168.80 บาท
วันที่ประกาศ: 21/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 26/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: wipawan.upp@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์:  045-242434 ต่อ 10326-7         โทรสาร:
ผู้ทำการบันทึก: วิภาวัลย์ อุปวรรณ
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างTOR08.25613.TOR งานซื้อ08.61.pdf
2ราคากลาง08.2561ประกาศราคากลางตาม ปปช08.2561.pdf
3สเปค08.2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น