logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.001/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงและอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด
รหัสพัสดุ รายการ หน่วย จำนวน 1010100002 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 เมตร 551,925.00 1010100004 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 เมตร 144,615.00 1010100006 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 เมตร 120,190.00 1010220123 ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.กับหลักดิน 60*60*5 มม. ชุด 12,189.00 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1*10 มม. กก. 5,130.00 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. กก. 13,116.00 1020200003 ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. เมตร 394,481.00
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
33,417,753.15 บาท
วันที่ประกาศ
13/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กบญ.ก.3
e-mail
ekarat.bus@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม
โทรศัพท์
034-339140-5 ต่อ 10326-28
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
เอกรัฐ บุษกรนันท์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1spec C3IAHชช.001.2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น