logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2561
เรื่อง
จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,720 กม. และขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4,194 กม.
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
161,484,442.80 บาท
วันที่ประกาศ
09/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ชาณิดา กิตติพิทยากร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศ.pdf
2ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง.pdf
3ร่างขอบเขตของงาน (TOR)TOR 1.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น