logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)11/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคารโรงเก็บพัสดุ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เลขที่โครงการ : 62087583432)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,986,530.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
borwornphop.nal@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0-5324-1018 ต่อ 10170, 10171
โทรสาร
0-5324-6810
ผู้บันทึกข้อมูล
บวรภพ ณ ลำพูน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคากฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง - e-GP ร่างเอกสารประกวดราคา.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น