logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.คพญ.1-08/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 lot 4 บริเวณถนน walking street (พัทยาสาย 1) ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 lot 4 บริเวณถนน walking street (พัทยาสาย 1) ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
103,705,470.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น 4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5825
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
วราลี โสมสัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เล่ม TORTOR พัทยา LOT4.pdf
2ที่มาราคากลางที่มาราคากลาง พัทยา LOT4-2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น