logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-SEZP2-DMA/2562
เรื่อง
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,743,870.00 บาท
วันที่ประกาศ
28/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า อาคาร LED ชั้น 17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905837
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
กัญญา โชตอนันต์กูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR.rar
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น