logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบการพาดสายจำนวน 7 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1.Preformed Armor Grip Suspension (AGS) 3,300 ชุด 2.ปรีฟอร์มไลน์การ์ด สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.840 ชุด 3.ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. 21,713 ชุด 4.ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.20,913 ชุด 5.สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.3,764 ชุด 6.สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.670 ชุด 7.สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม.1,750 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,425,566.40 บาท
วันที่ประกาศ
25/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
e-mail
ploynapad.boo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455-280
ผู้บันทึกข้อมูล
พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลาง 017D-2562.pdf
2ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา017D-2562.pdf
3เงื่อนไข 017D-2562.pdf
4เพิ่มเติมเงื่อนไขจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศเงื่อนไขผลิตในประเทศ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น