logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. และขนาด 1x185 ต.มม. และสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 50 ต.มม. มอก.293
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. และขนาด 1x185 ต.มม. และสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 50 ต.มม. มอก.293 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
16,624,322.50 บาท
วันที่ประกาศ
03/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
parinya.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262713
โทรสาร
073-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
ปริญญา ชัมพูชนะ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น